គំរូលិខិតស្នើសុំបន្ដ ការស្នើុសុំ C.O ២០១៦

Added by chor pengan almost 4 years ago

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ អាចទាញយកគំរូលិខិតស្នើសុំបន្ដ ចូលរួមអនុវត្តន៍គម្រោងការស្នើុសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញតាមប្រពន្ធ័អេឡិចត្រូនិចសំរាប់ឆ្នាំ២០១៦
ហើយ សូមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់យកមកប្រគល់ជូនអោយបាន​មុនថ្ងៃទី​​ ០១​ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦។​ សូមអគុណ

Request renew form.rar (101 KB) chor pengan, 10-11-2015 03:16


Comments