ទាញយកទំរង់ CO គំរូ E ថ្មី​ ( NEW DRAFT​​ FORM E )

Added by chor pengan over 4 years ago

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវទាញយក DRAFT FORM E ថ្មីដើម្បីធ្វើការស្នើសុំវីញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញទំរង​ E តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។
សំគាល់ សូមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ពិនិត្យមើល​ប្រអប់ទី១៣​ ថាតើក្រុមហ៊ុនមានតំរូវការ ​រឺអត់។

FORM E NEW.doc (37.5 KB) chor pengan, 21-05-2015 08:23


Comments