កិច្ចប្រជុំជាមូយនឹងអ្នកនាំចេញអង្ករ

Added by chor pengan almost 5 years ago

កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទី នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមូយនឹងអ្នកនាំចេញអង្ករ ស្តីពីចូលរួមអនុវត្តគំរោងសាកល្បងស្នើសុំ
វីញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច​ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្រ្ត។
IMG_20141205_105507.jpg (1.13 MB) chor pengan, 05-12-2014 06:37

CCI12052014_0000.jpg (1.06 MB) chor pengan, 05-12-2014 06:37

IMG_20141205_105451.jpg (1.1 MB) chor pengan, 05-12-2014 06:37

IMG_20141205_101409.jpg (1.3 MB) chor pengan, 05-12-2014 06:52

IMG_20141205_103839.jpg (1.26 MB) chor pengan, 05-12-2014 06:52

IMG_20141205_105458.jpg (1.08 MB) chor pengan, 05-12-2014 06:52


Comments